Рекламирајте се на радио Крајишнику уз најповољније услове. Искористите један од три пакета за рекламирање. Попуните контакт форму и ступите у контакт са људима из маркетинг службе радио Крајишника.